Odstąpienie od umowy

Jeśli jesteś konsumentem – co do zasady przysługuje Ci prawo do odstąpienia od zawartej na odległość umowy.

Od umowy możesz odstąpić, składając nam oświadczenie o odstąpieniu od umowy np. poprzez wiadomość e-mail przesłaną na adres: pawel@sloniewiczandson.pl

Po wyrażeniu chęci odstąpienia do umowy i przekazaniu nam formularza odstąpienia od umowy poinformujemy mailowo o adresie na który należy odesłać przesyłkę.

Zwracaną rzecz zwróć do nas niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia, w którym odstąpiłeś od umowy.

Od umowy możesz odstąpić w terminie 30 dni.

Bieg czternastodniowego terminu na odstąpienie od umowy rozpoczyna się od objęcia rzeczy w posiadanie przez Ciebie lub wskazaną przez Ciebie osobę trzecią inną niż przewoźnik,

Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

Dokonane przez Ciebie płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy na zasadach wskazanych w regulaminie zwrócimy Ci niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania od Ciebie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem otrzymanej od Ciebie płatności do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Ciebie dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Reklamacje

W przypadku gdy zakupiony u nas towar okaże się wadliwy, masz prawo reklamować go w oparciu o rękojmię. Reklamację najlepiej złożyć na adres e-mail: pawel@sloniewiczandson.com lub drogą pocztową na adres ul. Rolna 2a/3, 78-111 Ustronie Morskie.

Reklamowany towar należy wysłać na adres: Rolna 2a/3, 78-111 Ustronie Morskie

W związku z wadą możesz żądać wymiany rzeczy na wolną od wad, usunięcia wady,
lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny, odstąpieniu od umowy – w przypadku wady istotnej.

Odpowiadamy za wady stwierdzone przed upływem 356dni od dnia wydania rzeczy.

Co do zasady reklamację możesz zgłosić w ciągu 356dni od zauważenia wady, ale czas na złożenie reklamacji nie może się zakończyć przed upływem okresu odpowiedzialności sprzedawcy.

Rozpatrzenie Twojej reklamacji (ustosunkowanie się do niej) nastąpi w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez nas Twojego zgłoszenia reklamacyjnego.

0